czwartek, 12 listopada 2015

Zanieczyszczenie powietrza. Komunikat MOS

W ostatnich tygodniach temat zanieczyszczeń powietrza pojawiał się często w mediach. Zwłaszcza południowa część kraju - Kraków i Katowice zmagały się z bardzo dużym zanieczyszczeniem powietrza. Jeżeli występują przekroczenia ustalonych prawem norm, inspekcja ochrony środowiska i samorządy zobowiązane są do podjęcia stosownych działań, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
WIOŚ prowadzi stałe pomiary zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa i udostępnia ich wyniki na swojej stronie internetowej. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia lub jeśli takie przekroczenie nastąpiło, musi powiadomić o tym zarząd województwa oraz wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego.
 
W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia zarząd województwa musi opracować projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, które mają zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczyć skutki i czas trwania zaistniałych przekroczeń.
Wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego
Jeśli doszło do przekroczenia lub jest takie ryzyko, wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego musi niezwłocznie powiadomić o tym społeczeństwo oraz poinformować właściwe organy o konieczności podjęcia działań określonych w planie działań krótkoterminowych.
 
Na terenach, gdzie dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń są przekroczone, zaleca się ograniczenie przebywania na powietrzu.
Na jakość powietrza, którym oddychamy, wpływ ma każdy z nas. Zależy on m.in. od tego, czym palimy w domowych piecach, czy korzystamy często z samochodu, lub czy palimy śmieci i liście w przydomowych ogródkach. O wpływie naszych codziennych wyborów na jakość powietrza można przeczytać na stronie kampanii Ministerstwa Środowiska „TworzyMY Atmosferę”. 

źródło:http://www.globenergia.pl/informacje/aktualnosci/174-aktualnosci-2/5691/zanieczyszczenie-powietrza-kto-i-jakie-ma-obowiazki-komunikat-mos