środa, 3 lutego 2016

Finansowanie w ramach działania 4.3 RPO WSL

Nabór wniosków do działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

W obecnej edycji 4.3 RPO WSL maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu: 
1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach użyteczności publicznej.

Zgodnie z regulaminem konkursu, o dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności
leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
5. Szkoły wyższe;
6. Organizacje pozarządowe;
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 roku.

Fundusze unijne w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020 to środki, które pozwolą wygenerować trwały impuls rozwojowy dla Państwa miasta i całego regionu na kolejne lata. Znaczna część tych funduszy zostanie przeznaczona na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej rpo.slaskie.plźródło: http://www.planergia.pl/finansowanie/item/2238-pozyskaj-finansowanie-w-ramach-dzia%C5%82ania-43-rpo-wsl