piątek, 5 lutego 2016

Nowe standardy monitorowania emisji gazów cieplarnianych - warsztaty w Warszawie

Od roku funkcjonuje nowy obowiązek doskonalenia metodyki monitorowania emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym instalacje, które stosują odstępstwa od metodyki monitorowania lub instalacje, które dostały zalecenia od weryfikatora, muszą sporządzić raport z udoskonalenia metodyki monitorowania. Wiele niejasności dostarczają przepisy, które nie określają wprost obowiązków operatorów wobec konkretnych instytucji lub są przez te instytucje różnie interpretowane. Aby zrozumieć obecną sytuację pomogą Państwu eksperci, którzy poprowadzą warsztat w dniach 16-17 marca 2016r., w Hotelu Sheraton w Warszawie.


Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo jakie kroki podjąć w celu pozyskania lub zweryfikowania pozwolenia zintegrowanego. Uzyskają Państwo praktyczną wiedzę w kwestii efektywnego użytkowania instalacji oraz przeciwdziałania ryzykom związanym z niedostosowaniem się do nowych wytycznych.


Grupą docelową warsztatów stanowić będą przedsiębiorstwa z sektora energetycznego (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie) oraz przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora: metalurgicznego, mineralnego, cementowego, hutniczego, wapienniczego, chemicznego, koksowniczego, gospodarki odpadami.

Do uczestnictwa zaproszona jest również kadra zarządzająca, przedstawiciele departamentów i działów:
- Ochrony Środowiska i Ekologii
- Monitorowania i Pomiaru Emisji
- Kontroli i Eksploatacji
- Badania i Rozwoju
- Prawnego
- Strategii.
Kancelarie prawne świadczące usługi dla sektora energetycznego oraz przemysłu.
Firmy doradcze obsługujące ww. sektory.

Program dwudniowych warsztatów jest następujący:

Dzień 1

1. Nowe obowiązki operatora instalacji w świetle Ustawy o systemie handlu emisjami
(obszar monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych,
wymogi dotyczące planów monitorowania wielkości emisji).

2. Nowe obowiązki doskonalenia metodyki monitorowania emisji gazów cieplarnianych
(tworzenie raportów z doskonalenia metodyki raportowania, rozporządzenie Ministra Środowiska wytyczne KOBIZE).

3. Sprawozdawczość i obowiązki związane z przydziałem uprawnień do emisji z podziałem na instalacje niewytwarzające i wytwarzające energię elektryczną (bezpłatne przydziały związane z Krajowym Planem Inwestycyjnym, zasady dystrybucji uprawnień do emisji).

4. Sporządzanie raportów rocznych do KOBIZE (zasady sporządzania raportu rocznego, sposoby pozyskiwania potrzebnych danych, rodzaje emisji objęte obowiązkiem raportowania, sporządzanie raportu do KOBIZE a opłaty za korzystanie ze środowiska (nałożone obowiązki, wyliczanie opłat – w tym opłaty podwyższone i zwolnienia z opłat).

Dzień 2

1. Przygotowanie energetyki do wprowadzenia w życie Konkluzji BAT (doświadczenia z wdrażania konkluzji w polskie energetyce, co zawierają Konkluzje BAT w ostatecznym kształcie? zasady udzielania odstępstw od konkluzji BAT).

2. Wytyczne Komisji Europejskiej i wypełnianie obowiązkowych formularzy (obowiązkowe wymagania dla operatorów, zasady wypełniania obecnych i nowych wzorów dokumentów, kluczowe problemy).

3. Nowa procedura pozyskiwania zezwoleń na emisję CO2 (zmiany w uzyskiwaniu zezwoleń na emisję, współpraca z organami administracji samorządowej – dopełnienie kwestii formalno-prawnej).

4. Wykrywanie i zwalczanie ryzyk dotyczących niewłaściwego wywiązania się z wymogów emisyjnych (ryzyko utraty przydziałów, eksploatacja instalacji bez stosownego zezwolenia
podstawy do nałożenia kar administracyjnych).

Koszt uczestnictwa, rejestracja oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie http://mmcpolska.pl/event/nowe-standardy-monitorowania-emisji-gazow-cieplarnianych/#tab-1421403057-2-36. 

źródło: http://mmcpolska.pl/event/nowe-standardy-monitorowania-emisji-gazow-cieplarnianych/#tab-1421403057-2-36