środa, 2 marca 2016

Korzyści wynikające z opracowania audytu energetycznego

Każdy inwestor, instytucjonalny, samorządowy czy prywatny, wydając konkretne środki na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, oczekuje precyzyjnie określonych korzyści, jakie ta inwestycja przyniesie. Szczególnego znaczenia, kwestia ta nabiera w przypadku wydatkowania środków publicznych. 

Audyt energetyczny to opracowanie określające w precyzyjny sposób zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne potencjalnej inwestycji, zawierające rekomendacje co do przyjęcia rozwiązań optymalnych z punktu widzenia ekonomiki przedsięwzięcia (poniesione nakłady inwestycyjny do uzyskanych efektów w określonych czasie). Opracowanie takie, wraz ze wskazaniem wariantu optymalnego, stanowi jednocześnie założenia do projektu termomodernizacji.

Samo wykonanie audytu energetycznego obejmuje w pierwszej kolejności analizę parametrów i stanu technicznego budynku (w oparciu o projekt budowlany, wizję lokalną, badanie termowizyjne etc), charakterystyki energetycznej budynku (zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, zamówiona moc cieplna, wysokości taryf i opłat), charakterystykę systemu grzewczego (typ i parametry instalacji, rodzaje grzejników, sprawności poszczególnych elementów instalacji) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Konieczne jest uwzględnienie charakterystyki znajdujących się w budynku: kotłowni lub węzła cieplnego, systemu wentylacji, instalacji gazowej, przewodów kominowych, oraz instalacji elektrycznej. 

Zebranie wszystkich wymienionych danych w sposób najbardziej precyzyjny i rzetelny pozwala na prawidłowe przeprowadzenie obliczeń zapotrzebowania budynku na ciepło. Dopiero posiadając taką wiedzę, można w sposób kompleksowy i właściwy podejść do tematu termomodernizacji budynku proponując konkretne warianty ulepszeń oraz przedsięwzięć opłacalnych z punktu widzenia inwestora (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej).

Zebranie danych i ich analiza pod kątem zapotrzebowania budynku na energię pozwala na określenie zużycia energii w standardowym sezonie grzewczym (na podstawie bilansów strat i zysków ciepła, w tym na wentylację), a dodatkowo określane są średnie koszty ogrzewania w sezonie grzewczym, które stanowią punkt odniesienia do proponowanych działań termomodernizacyjnych. Rolą audytora jest weryfikacja prawidłowości interpretacji przyjętych do obliczeń danych.


źródło: http://www.globenergia.pl/informacje/aktualnosci/174-aktualnosci-2/6028/dlaczego-audyt-energetyczny-jest-wazny-jak-to-wyglada-w-praktyce