środa, 25 maja 2016

Pomoc ekspercka w zwalczaniu smogu na Śląsku

Rozpoczęły się prace zespołu do spraw ograniczenia niskiej emisji. Marszałek Wojciech Saługa wręczył nominacje członkom Zespołu Roboczego ds. ograniczania niskiej emisji. W jego skład wchodzą 34 osoby – przedstawiciele samorządów, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz administracji rządowej.
W pracach zespołu będą uczestniczyć także parlamentarzyści, przedstawiciele stowarzyszeń oraz fundacji związanych z ochroną środowiska. Swój wkład w przyszły program antysmogowy wniesie także kościół katolicki oraz ewangelicki. Zadaniem zespołu będzie przygotowanie założeń do uchwały antysmogowej Sejmiku, która ma objąć całe województwo.
Marszałek Wojciech Saługa podkreślił znaczenie edukacji społecznej, aby zwiększyć odpowiedzialność mieszkańców za ograniczenie szkodliwej emisji z palenisk domowych.

Pierwszym etapem prac przy przygotowaniu programu ograniczenia niskiej emisji było przesłanie do 167 gmin z regionu ankiety, której celem było określenie świadomości na ten temat i zapytanie władz gmin czy dysponują one planami, programami walki z niską emisją. Póki co informację zwrotną w tej sprawie odesłało 87% z nich i zdecydowana większość deklaruje wsparcie w walce z tym problemem.

W trakcie debaty poruszono tematy dotyczące m.in. skutków zanieczyszczenia powietrza wpływających na zdrowie i życie ludzi, technik efektywnego i nieuciążliwego dla środowiska palenia węglem w domowych kotłach i programów wsparcia walki z niską emisją. Zdaniem ekspertów rozwiązaniem nie jest wyłącznie zakaz opalania węglem, ale przestrzeganie norm jakości węgla i standardów emisyjnych kotłów.

Corocznie w województwie śląskim dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce nadal dużym problemem pozostają ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Wyniki oceny jakości powietrza, przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, wskazują, że obecnie na stan jakości powietrza wpływa w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji pochodzącej z tzw. sektora bytowo-komunalnego oraz transportu. W paleniskach domowych stosowane są często paliwa złej jakości oraz spalane odpady w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach grzewczych.

Dotychczas na terenie województwa śląskiego działania mające na celu poprawę stanu jakości powietrza były realizowane w ramach pięciu programów ochrony powietrza począwszy od 2004 r. Aktualnie obowiązującym programem jest Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, ma on na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 listopada 2014 r.

źródło: http://nowa-energia.com.pl/2016/05/25/slaskie-eksperci-pomoga-zwalczyc-smog/