Oferta

Szkolenia z ochrony środowiska i karty informacyjne - Oferta


Firma świadczy usługi szkoleniowe i konsultingowe w zakresie ochrony środowiska oraz rozwiązań proekologicznych.
Sporządzamy dokumenty strategiczne dla gmin, m.in.:
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • Programy Ograniczania Niskiej Emisji,
 • Projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • Programy Ochrony Środowiska,
 • Gminne i Lokalne Programy Rewitalizacji,
 • Strategie Rozwoju,
a także:
 • Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na opracowanie w/w dokumentów,
 • Przeprowadzamy Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,
 • Opracowujemy Prognozy oddziaływania na środowisko.
Sporządzamy projekty działań zmierzające do:
 • podniesienia efektywności energetycznej,
 • zwiększania udziału odnawialnych źródeł w całkowitym zużyciu energii.
Wyznaczamy efekty ekologiczne w postaci:
 • redukcji emisji,
 • zużycia energii finalnej wraz z oszacowaniem kosztów wykonania przedsięwzięcia.

Przedstawiamy możliwe źródła finansowania projektu działań dla poszczególnych interesariuszy.

Oferujemy również:
 • doradztwo w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
 • prowadzenie szkoleń pracowników sektora JST.

Dodatkowo wykonujemy obowiązkowe sprawozdania, zbiorcze zestawienia z zakresu ochrony środowiska dla przedsiębiorców.
 • Świadczymy usługi doradcze w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wykonujemy raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • karty informacyjne przedsięwzięcia.

Zajmujemy się także opracowaniem audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków.